juridisk-bindende.png


Ja. Et digitalt underskrevet dokument er juridisk bindende. 

Den fysiske underskrift, som vi traditionelt kender den, er ikke i sig selv bindende, men bliver det, fordi underskriften skaber sandsynligheden for, at en række forhold har fundet sted. Forhold, der underbygger en parts viljeserklæring.

Spørgsmålet om, hvordan retten i praksis træffer afgørelse om, hvorvidt en digital underskrift er juridisk bindende, sker derfor på baggrund af, om retten kan overbevises om, at forholdene ér, som det påstås. Dette princip er i dansk retspraksis betegnet som den såkaldte ”fri bevisbedømmelse”, jf. Retsplejelovens §344[1].

Aftaletegners viljeserklæring er jævnfør dansk ret det bindende element i enhver aftale. Altså det forhold, at en part viser at ville forpligte sig til et eller andet eller undlade noget.

Det betyder følgende ved en opstået uoverensstemmelse parterne imellem: For at én part kan påberåbe sig en aftale, skal en aftalepart bevise, at modpart har udtrykt sin vilje til at være bundet af aftaledokumentet. Skulle der opstå en konflikt parterne imellem, kan der igennem SDO-filen og den tekniske dokumentation opnås forklaring i retten om, hvornår parternes digitale underskrift er genereret. Det betyder, at det alene kan være den person, som er angivet i dokumentet, hvis signatur er blevet brugt i forbindelse med underskriften.

I Danmark findes, som anført, ingen retspraksis eller formkrav relevant for anvendelsen af digitalt signerede dokumenter som bevis. Dog er anvendelsen af varierende typer for digitale underskrifter støt stigende. Dette kan ses som et udtryk for, at løsninger, der benytter digitale underskrifter, lever op til retsplejelovens princip om ”fri bevisbedømmelse”.

For alligevel at imødekomme den manglende retspraksis og for at kunne løfte en uanfægtelig bevisbyrde over for retten må udbyderen af den digitale underskrift sikre validiteten og integriteten af aftaledokumentets underskrift på en sådan måde, at der ingen tvivl kan være om, at modpart reelt har afgivet sin viljeserklæring på et givent tidspunkt. Det gør esignatur!

esignatur sikrer aftaledokumenterne på en sådan måde, at den tekniske og sikkerhedsmæssige bevisbyrde til enhver tid – retsligt – vil kunne løftes.

esignatur sikrer virksomheden en valid digital underskrift fra kunden igennem den systemtekniske infrastruktur. Derudover sikrer esignatur aftaleparternes integritet på det tidspunkt, hvor underskriften er afgivet. Aftaledokumentets juridiske validitet kan derfor igennem den tekniske løsningsmodel til enhver tid bekræftes ved at indhente dokumentet fra det digitale arkiv.

[1] § 344 i uddrag: ”På grundlag af det, der er passeret under forhandlingerne og bevisførelsen, afgør retten, hvilke faktiske omstændigheder, der skal lægges til grund for sagens pådømmelse […].